• Πατρογονικά

    Οι μονάδες πατρογονικών του Συνεταιρισμού έχουν δυνατότητα 90,000 ορνίθων αναπαραγωγής.

    Τα αυγά που προορίζονται για εκκόλαψη προέρχονται από τους ιδιόκτητους πατρογονικούς πτηνοθαλάμους (μάνες αναπαραγωγής), όπου φροντίζεται να δίνεται ιδιαίτερη από τους κτηνιάτρους έμφαση στα πατρογονικά σμήνη, στο επαρκές και πλήρες εμβολιακό πρόγραμμα με σκοπό να παρέχουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο εύρος προστασίας στις όρνιθες και κατ' επέκταση στους νεοσσούς.

    Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, οι περισσότερο υγιείς νεοσσοί να προέρχονται από τις περισσότερο υγιείς όρνιθες, εξασφαλίζοντας μέσα από την διαδικασία αυγά εκκόλαψης αρίστης ποιότητας. Τα πατρογονικά σμήνη των πουλερικών και τα εκκολαπτήρια αποτελούν τα πιο σημαντικά σημεία ελέγχου για την πρόληψη των σαλμονελώσεων στα πτηνά. Για αυτό το λόγο οι ποιοτικοί έλεγχοι είναι συνεχόμενοι και αυστηροί, τα κοπάδια είναι αυστηρώς επιλεγμένα και επιβλεπόμενα από εξειδικευμένους κτηνιάτρους.