Πρόσληψη Τεχνικού Ψυκτικού Βιομηχανικής Ψύξης

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ»
16/05/2022
Aιφνίδια απώλεια του Λεωνίδα Τσιαντή
06/10/2022

Ο Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Άρτας ενδιαφέρεται να προσλάβει τεχνικό ψυκτικό βιομηχανικής ψύξης για μόνιμη απασχόληση με τις παρακάτω αρμοδιότητες

• Παρακολούθηση της λειτουργίας ψυκτικών εγκαταστάσεων του σφαγείου με δυνατότητα επέμβασης
• Προληπτικές συντηρήσεις

Απαιτούμενα προσόντα
• Πτυχίο ψυκτικού τεχνίτη
• Προϋπηρεσία, η οποία θα πρέπει να αποδεικνύεται, σε βιομηχανική εγκατάσταση ψύξης
Τυχόν εμπειρία σε κυκλώματα γλυκόλης – αμμωνίας θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν Βιογραφικό σημείωμα έως τις 16 Αυγούστου 2022 στη Διεύθυνση:
Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Άρτας
8° χιλ Άρτας-Γαβριάς
47100 Άρτα

Με την ένδειξη «για τη θέση του ψυκτικού»

ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@apsa.gr
Πληροφορίες στο τηλ. 2681041600